Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Door het doen van een beroep op onze diensten stemt de medecontractant, behoudens schriftelijk protest, uitdrukkelijk in met deze factuurvoorwaarden.
 
2. Protest omtrent deze facturen dient uiterlijk binnen de acht dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht op het adres van de maatschappelijke zetel.
 
3. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op ons rekeningnummer, buiten onderling ondertekende overeenkomsten.
 
4. Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interestvoet van 12% op jaarbasis verschuldigd zijn. Eveneens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling na de vervaldag een forfaitaire schadevergoeding van 12% verschuldigd zijn, met een minimum van €125. Overeenkomstig artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties behouden wij ons, wanneer deze factuur niet wordt betaald op de vervaldag, het recht voor de gerechtskosten alsook een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante kosten van invordering op de geadresseerde van de onbetaalde factuur te behalen.
 
5. Alle geschillen ingevolge deze factuurvoorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons firma, onderworpen aan de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.
 
6. Indien één of meerdere van deze bedingen om welke reden dan ook ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

 

Contact

Pverdoodt
Hoogveld 103
9200 Dendermonde

052/41.09.71
052/41.09.11

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode